You are here

Пункт за ГТП

               

       

 

Според законодателството на Република България, всички МПС-та подлежат на периодичен технически преглед. В НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства се указва начина и критериите по които моторните превозни средства придобиват документ, указващ успешно преминал годишен технически преглед. 

 

        Пътните превозни средства подлежат на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, както следва:

1. леките автомобили се представят на периодичен преглед за първи път преди изтичане на третата година от първоначалната им регистрация като нови, за втори път - преди изтичане на две години от първия преглед, след което прегледите се извършват всяка година преди изтичане на една година от предходния преглед.

2. автобусите и таксиметровите автомобили - преди изтичане на шест месеца от предходния преглед.

3. тролейбусите и трамвайните мотриси - преди изтичане на шест месеца от предходния преглед.

4. товарните и специалните автомобили и ремаркета с допустима максимална маса над 0,75 т, от чиято първоначална регистрация не са минали повече от 10 години - преди изтичане на една година от предходния преглед.

5. товарните и специалните автомобили и ремаркета с допустима максимална маса над 0,75 т, от чиято първоначална регистрация са минали повече от 10 години, подлежат на задължителен преглед за проверка на техническата изправност преди изтичане на шест месеца от предходния преглед.

6. мотоциклетите и ремаркетата с допустима максимална маса не по-голяма от 0,75 т - преди изтичане на две години от предходния преглед.

         При периодичния преглед на ППС се представят следните документи:

1. Свидетелство за регистрация - части I и II в оригинал (може да бъде представено ясно и четливо копие на част I на свидетелството за регистрация).

2. Документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение - за специалните автомобили (автокранове, циментовози, подвижни стълби и др.).

3. Документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на ППС или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от Закона за местните данъци и такси; документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3.

4. Документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед.

5. сертификат за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България.